8. จำนวนผู้ย้ายถิ่นและอัตราการย้ายถิ่น

ข้อมูลตัวชี้วัด “จำนวนผู้ย้ายถิ่นและอัตราการย้ายถิ่น”

การย้ายถิ่นของประชากรไทยใน พ.ศ. 2562 พบว่า มีผู้ย้ายถิ่นจํานวนทั้งสิ้น 6.64 แสนคน หรือคิดเป็นอัตราการย้ายถิ่นร้อยละ 0.98 ของประชากรทั้งประเทศ (68.02 ล้านคน) เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.87 จาก พ.ศ. 2561 ที่มีผู้ย้ายถิ่น 5.68 แสนคน โดยแบ่งเป็นการย้ายถิ่นภายในประเทศ 6.27 แสนคน และย้ายมาจากต่างประเทศ 0.37 แสนคน โดยประเทศที่ย้ายเข้าประเทศไทยมากที่สุด คือ ประเทศเมียนมา ร้อยละ 53.6 รองลงมาคือ ลาว กัมพูชา อังกฤษ และเกาหลีใต้ คิดเป็นร้อยละ 13.5 6.5 5.0 และ 4.9 ตามลำดับ โดยส่วนใหญ่ย้ายถิ่นด้วยสาเหตุหน้าที่การงาน ร้อยละ 36.8 รองลงมาคือ ย้ายติดตามครอบครัว ย้ายกลับภูมิลำเนา ย้ายที่อยู่อาศัย และย้ายเพื่อการศึกษา คิดเป็นอัตราร้อยละ 19.5 16.1 14.1 และ 4.3 ตามลำดับ สำหรับผู้ย้ายถิ่นที่มีงานทำ 4.16 แสนคน ประกอบด้วย ผู้ทำงานในสาขาการผลิต 0.90 แสนคน สาขาการขายส่งและปลีก 0.82 แสนคน สาขาเกษตรกรรม 0.70 แสนคน และที่พักและบริการอาหาร 0.58 แสนคน ที่เหลือเป็นสาขาอื่นๆ เมื่อพิจารณาตามอาชีพของผู้ย้ายถิ่นที่มีงานทำ พบว่า ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงานบริการและจำหน่ายสินค้า 1.21 แสนคน รองลงมาคือ ผู้ประกอบงานอาชีพพื้นฐาน เช่น คนทำความสะอาด คนงานด้านเกษตรกรรม และคนงานก่อสร้าง เป็นต้น 0.71 แสนคน ผู้ปฏิบัติการเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการปกครอง 0.60 แสนคน ที่เหลือกระจายอยู่ในอาชีพอื่นๆ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พบว่า อัตราการย้ายถิ่นของประชากรมีแนวโน้มลดลง (สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2563ข)

จำนวนผู้ย้ายถิ่น และอัตราการย้ายถิ่น พ.ศ. 2552-2562

ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ (2563ข)

ดาวน์โหลดข้อมูล